Lån af lokale

Er du medlem af Espergærde Sejlklub og ønsker at låne klublokalet til et privat fødsels- eller mærkedagsarrangement, så send en mail til kasserer@essejlsport.dk.

I mailen skal du oplyse: Ønsket dato (eller alternativer), samt typen af arrangement, og hvem der er vært for det. Du modtager svar på mail. Er lokalet ledigt, modtager du tilbud om at leje lokalet og oplysning om følgende indbetalingsvilkår:

  • Ved booking betales 1.000 kr. af den samlede lokaleleje som forudbetaling. Booking er først gyldig, når indbetaling har fundet sted.
  • Op til to måneder før første lejedag kan der afbookes, men det forudbetalte beløb (reservationsgebyr) refunderes ikke.
  • To måneder før første lejedag forfalder det resterende lejebeløb til betaling sammen med depositum for rengøring/oprydning. Ved afbooking herefter refunderes depositum, men ikke lejebeløbet.
  • Opkrævning sker kun i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen. Indbetales der ikke rettidigt, bortfalder aftalen uden yderligere varsel.

========================================================

RETNINGSLINIER FOR UDLÅN AF KLUBLOKALER TIL MEDLEMMER AF ESPERGÆRDE SEJLKLUB:

1. OMFANG

Det lånte består af klublokalet i stuen, gangareal, toilet og udendørs terrasse.

2. ANVENDELSE

Kun aktive senior-, familie- eller pensionistmedlemmer af Espergærde Sejlklub kan være lånere af lokalerne til et privat fødsels- eller mærkedagsarrangement. Lokalerne kan kun benyttes til medlemmer eller deres nærmeste families mærkedage. Lokalerne kan ikke lånes eller udlånes til andre. Værten for et arrangement skal være medlem af klubben og skal være til stede under hele arrangementet som ansvarlig for det.

For at låne lokalerne er det normalt en betingelse, at medlemmet har været betalende aktivt medlem i mindst to år, men bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse.

Der må ikke foretages handlinger, der kan genere ejendommens eventuelle øvrige brugere eller naboer ved lugt, støj, rystelser eller lignende. Benyttelsen skal i øvrigt være lovlig i enhver henseende. Det er låners ansvar, at det lejede benyttes til det aftalte formål.

Bestyrelsen kan nægte at udlåne lokalerne. Bestyrelsen er ikke pligtig til at give en begrundelse for et afslag.

Det er ikke uden forudgående aftale med bestyrelsen tilladt at nedtage billeder, flag, reklamer og anden udsmykning.

Låneren har ingen adgang til andre rum end klublokalet, entre og toiletter.

Der bedes taget hensyn til, at gulvene ikke tåler stilethæle.

3. TIDSRUM

Aftales.

4. LOKALERNES TILSTAND VED MODTAGELSEN

Låner kan ikke påregne, at lokalerne er rengjorte og ryddelige og må selv og for egen regning foretage den fornødne rengøring inden brug. Uanset tilstanden skal der efterfølgende ryddes op og gøres rent igen, jf. pkt. 5.

Klubbens forsikring dækker kun for tyveri eller hærværk af klubbens værdier.

5. AFLEVERING AF LOKALERNE

Der må ikke henligge affald eller flasker af nogen art, hverken i klublokalerne, på terrassen eller i haven. Det ene renovationsstativ kan benyttes, hvis der er plads, men der må ikke efterlades supplerende sække, poser eller kasser, da dagrenovationen ikke medtager den type affald, og der er risiko for, at ræve, hunde og mink spreder det efterladte over hele området.

Såfremt der efter benyttelsen henstår affald, vil klubben foranledige, at affaldet fjernes for medlemmets regning.

Eventuel pynt og ophængning af flag o.l. skal nedtages, når lokalerne afleveres. Lokalerne skal afleveres rengjorte. Husk toiletter, køleskab og ovn. Alle gulve skal vaskes. Bræddegulvet skal først skures med gulvskrubbe i sæbespåner og kaolin, herefter vaskes med rent varmt vand. Se afsnittet RENGØRING nederst.

6. INVENTAR M.V.

Der medfølger det til enhver tid værende inventar i klublokalerne til lejemålet.

Sejlklubben kan kræve erstatning for ødelagt inventar eller skade af enhver art, som måtte være påført – også ud over det opkrævede depositum.

7. TELEFON

Der er ingen telefon.

9. LÅNEAFGIFT

Andrager p.t. 3.000 kr. for et heldagsarrangement på fredage, lørdage og søndage samt helligdage. For øvrige arrangementer andrager afgiften p.t. 1.000 kr. I perioden 1. oktober til 15. maj betales yderligere et varmebidrag på 750 kr.

Desuden opkræves et depositum på 2.000 kr. til sikkerhed for, at lokaler og omgivelser afleveres i rengjort stand, jf. forskrifterne ovenfor. Depositum tilbagebetales, såfremt rengøring og oprydning fuldt ud lever op til anvisningerne. Dette kan sagtens indebære, at lokalerne skal afleveres i renere stand, end de er modtaget, hvilket man som låner må være indstillet på.

Låneafgiften og depositum indbetales til sejlklubbens bankkonto efter aftale med sejlklubbens kasserer:

  • Ved booking betales 1.000 kr. af den samlede lokaleleje som forudbetaling. Booking er først gyldig, når indbetaling har fundet sted.
  • Op til to måneder før første lejedag kan der afbookes, men det forudbetalte beløb (reservationsgebyr) refunderes ikke.
  • To måneder før første lejedag forfalder det resterende lejebeløb til betaling sammen med depositum for rengøring/oprydning. Ved afbooking herefter refunderes depositum, men ikke lejebeløbet.

Såfremt afgift og depositum ikke er betalt rettidigt, bortfalder reservationen.

10. ØVRIGE KLUBAKTIVITETER

Låneren må afhængig af årstiden acceptere og tåle, at der kan være klubaktiviteter i andre rum i sejlklubben og trafik på grunden, i gangen, på trapper, toiletter og omklædningsrum.

Det henstilles til klubbens medlemmer at tage størst muligt hensyn til lånerens arrangement.

11.  VARME OG LYS

Der vil normalt ikke være tændt for varme, lys og køleskab, når lokalerne overtages. Varmen må tidligst tændes 24 timer før tidspunktet for arrangementet og skal slukkes, når lokalerne forlades. Det påhviler ligeledes låneren, at alt lys og køleskabet er slukket, når lokalerne forlades.

12. FLAGNING

Låneren kan anvende sejlklubbens flag og flagstang på betingelse af, at de almindeligt gældende flagregler overholdes. Hvis klubbens flag (stander) er hejst, skal dette monteres igen efter endt flagning.

13. HENVENDELSE OM UDLÅN

Henvendelse om udlån rettes til sejlklubben på kasserer@essejlsport.dk. Ud- og aflevering af nøgle sker efter nærmere aftale.

RENGØRING:

1. Alle gulve skal støvsuges og vaskes. Husk at fjerne og ryste de sorte måtter.

2. Gulvet i havestuen, køkken, toiletter og entré vaskes med Ajax eller lignende.

3. Bræddegulvet i klublokalet SKAL vaskes på en af følgende to måder og SKAL fremstå lyst og helt rent ved aflevering:

a. Fyld en gulvspand med en blanding af sæbespåner og pibeler/kaolin. Hæld blandingen ud på gulvet og skur det godt ned i gulvet med en gulvskrubbe. Lad det tørre lidt. Tag rent varmt vand og vask nu sæbeblandingen op med vand og en gulvklud. Vandet skal skiftes mange gange. Det tager min. ½ time at vaske gulvet ordentligt.

b. Alternativt kan Probat hvid gulvsæbe benyttes (forefindes normalt i rengøringsskabet).

4. På toiletter skal håndvaske og toiletter vaskes. Husk at rengøre og skylle urinalen grundigt. Hæld til slut lidt Klorin i renden.

5. Hold orden i skabene. Stil tingene tilbage, hvor du tog dem.

6. Husk køleskabe, ovn og pejs, hvis du har brugt det.

7. Der må ikke efterlades affald i klubben eller udenfor. Maksimalt en af affaldsholderne udenfor må fyldes med affald – op til den grænse, som renovationsselskabet accepterer.

8.  Husk at give sejlklubben besked, hvis der mangler rengøringsartikler, eller hvis der er gået noget i stykker.